REGULAMIN


§1 DEFINICJE

1. Wymienione w Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem internetu.
 2. Internet – Ogólnoświatowa sieć komputerowa.
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod następującą domeną: http://naukaslowek.pl/. Serwis dostępny jest poprzez Internet.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć Internet, polegająca na udostępnianiu Serwisu zawierającego kurs słownictwa oraz narzędzia wspierające naukę pamięciową.
 5. Treści – materiały tekstowe, skrypty, oprogramowanie, dźwięk, muzyka oraz inne materiały do których Użytkownik może uzyskać dostęp.
 6. Administrator – firma Krystian Czyż v-soft, z siedzibą w Rzeszowie 35-28, ul. Paderewskiego 106a, NIP: 81-3363-60-08; REGON: 360914474, adres poczty elektronicznej bok@naukaslowek.pl.
 7. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po podaniu Loginu i hasła miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dokonywać operacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która dokonała rejestracji w Serwisie i ma swój indywidualny login zabezpieczony hasłem. Wykupienie produktu oznacza rejestrację w serwisie.
 9. E-mail – jest to adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 10. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika uzyskana w związku z założeniem (rejestracją) konta w Serwisie. Użytkownik loguje się w Serwisie poprzez adres E-mail.
 11. Polityka Prywatności – część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
 12. Operator Płatności – firma PayPro ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301345068.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Należy przed skorzystaniem z Serwisu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis służy do nauki słownictwa.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik bez jakichkolwiek ograniczeń, może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 6. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 7. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z Internetem oraz korzystanie z przeglądarki WWW z obsługą cookies.
 8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.
 9. Administrator nie odpowiada za czasowe problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Serwisu.
 10. Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za niezgodne z tym Regulaminem i szkodliwe.
 12. Treści oraz Usługi oferowane przez Serwis jest płatna. Płatności można dokonywać poprzez Operatora płatności. Dostęp do części usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności dostęp do wersji demo.
 13. Dostęp w obrębie jednego Konta jest przewidziany wyłącznie dla jednej osoby fizycznej korzystającej z komputera oraz urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu.

§3 PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez świadczenie usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub ofertą, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego
  • Treść opisów i danych Konta Użytkowników
  • Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie
 3. Administrator uprawniony jest do:
  • Natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa.

§4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności:
  • nie zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
  • działać w sposób nienaruszający praw innych osób, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
  • nie zamieszczać przekazów reklamowych (poza forami oznaczonymi przez redakcję jako ogłoszeniowe i sponsorowane),
  • nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
  • nie używać nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
  • nie udąstępniać żadnych części Serwisu, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
  • Nie zakłócać działania Serwisu w jakikolwiek sposób.
 2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika.
 4. Użytkownik udziela prawa do wyświetlania mu ogłoszeń reklamowych, a także przesyłania ogłoszeń na podany przez niego, w trakcie rejestracji, adres E-mail.
 5. Zabrania się kopiowania Treści Serwisu pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Działania polegające na próbie kopiowania Treści Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego.
 6. Użytkownik po uiszczeniu opłaty ma dostęp tylko i wyłącznie do użytkowania Serwisu w formie obejmującej: korzystanie z kursu, dostęp do edycji danych Użytkownika.

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy każdego produktu i jest ważna przez 14 dni od zakupu.
 2. Informacja o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy powinna zostać zgłoszona Administratorowi za pośrednictwem poczty lub e-maila i zawierać przynajmniej:
  • dane Użytkownika umożliwiający kontakt z nim oraz jego identyfikację
  • element oferty, której dotyczy gwarancja
  • datę dokonania płatności
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie wykonany zwrot.
 3. Ważności gwarancji dla nabywców płatnych Treści bądź Usług nie wyłącza ani nie osłabia żaden punkt niniejszego Regulaminu.
 4. Zwrot środków pieniężnych nastąpi poprzez Operatora Płatności lub przelewem na wskazane przez Użytkownika konto, w terminie nie dłuższym aniżeli 7 dni od otrzymania informacji przez Administratora.
 5. Po skutecznym odstąpieniu od umowy i dokonaniu zwrotu Administrator, może usunąć konto Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania z płatnych Treści lub Usług.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może zakupić dostęp do wybranych Treści i Usług, które znajdują się w ofercie Serwisu.
 2. Wniesienie Opłaty możliwe jest za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej dostarczanej przez Operatora Płatności.
 3. Oferta dotycząca dostępu do Treści i Usług oraz wysokość opłat (zwana dalej Opłatą) wnoszonych na rzecz firmy Administratora przez Użytkownika w związku z zakupem dostępu jest opublikowana w Serwisie.
 4. Dostęp do Treści i Usług wykupić może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Przyznanie dostępu do Treści i Usług następuję po dokonaniu Opłaty przez Użytkownika na rzecz Administratora w wykonaniu zobowiązania powstałego pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.
 6. Uzyskanie dostępu do Treści i Usług trwa przez czas określony lub nieokreślony w zależności od wysokości opłaty wnoszonej przez Użytkownika i oferty opublikowanej w Serwisie.
 7. Użytkownik posiada prawa odstąpienia od umowy, na zasadach określonych par. 5.
 8. W przypadku płatności za pomocą Operatora Płatności użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  • w przypadku płatności za pomocą przelewu internetowego – na stronę internetową podmiotu współpracującego z Operatora Płatności, będącego bankiem (dla Użytkowników posługujących się kontami bankowymi).
  • w przypadku płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej – na stronę internetową podmiotu współpracującego z Operatorem Płatności, będącego centrum rozliczeniowym, (dla Użytkowników posiadających karty płatnicze)
 9. Po weryfikacji dokonanej Opłaty, Użytkownik powiadomiony zostanie wiadomością na adres E-mail o aktywowaniu dostępu do Treści i Usług wraz z podaniem dat granicznych okresu posiadania dostępu. Okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług, liczony jest od dnia otrzymania przez Użytkownika danych niezbędnych do korzystania z usługi. W przypadku uzyskania dostępu na czas określony, okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług upływa z końcem wybranego przedziału czasowego umieszczonego w ofercie.
 10. W przypadku dokonania opłaty w niższej wysokości, aniżeli wynikającej z oferty zamieszczonej w Serwisie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem. W takim przypadku możliwe jest dopłacenie brakującej kwoty pieniężnej lub też zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej. Zwrot nastąpi na warunkach określonych w par. 5.
 11. Po dokonaniu Opłaty za uzyskanie dostępu do wybranego kursu, Użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp online za pośrednictwem swojego adresu E-mail(loginu) oraz hasła podanego przy rejestracji w Serwisie uzyskuje dostęp do zakupionych Treści i Usług.
 12. Reklamacja Użytkownika w związku z nienależytym działaniem Serwisu – Treści lub Usług winna zostać przesłana Administratorowi pocztą tradycyjną lub elektroniczną i określać:
  • dane Użytkownika, w sposób umożliwiający z nim kontakt oraz jego identyfikację,
  • zarzuty dotyczące działania Serwisu,
  • w razie konieczności, wskazywany przez Użytkownika sposób usunięcia naruszenia.
 13. Zgłoszona przez Użytkownika reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 14. Operatorem płatnośći jest firma DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących zabezpieczeń bazy.
 3. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod następującym adresem internetowym: polityka prywatności

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: http://naukaslowek.pl/regulamin.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z ważnych przyczyn
  (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa,
  aktualizacji danych kontaktowych, formy prawnej etc. Administratora,
  zmiany sposobu działania serwisu).
 3. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany z 21-dniowym wyprzedzeniem. Termin ten może być skrócony, o ile zmiana jest w oczywisty sposób korzystna dla każdego Użytkownika.
 4. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu użytkownik może usunąć konto.
 5. W przypadku zmiany lub zmian Regulaminu stawiających Użytkownika będącego Konsumentem, w gorszej sytuacji niż przed zmianą, ma on prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy na zasadach określonych w par. 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015r.
 7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).